Vítajte na webstránke  KVV v  TRENČÍNE

 

    Vítame Vás na webovej stránke Klubu vojenských veteránov v Trenčíne. Náš klub je jedným z klubov ZV SR a profiluje sa ako organizácia s profesijným vzťahom k obrane SR a jeho ozbrojeným silám. Riadi sa jeho stanovami prispôsobenými na podmienky klubu. Členom klubu sa môže stať profesionálny vojak, poberateľ dávok výsluhového zabezpečenia, vojensky veterán, vojak vo výslužbe, vojak v zálohe a občan SR, ktorý súhlasí s cieľmi a činnosťou ZV SR. Podrobnejšie viď „Stanovy Zväzu vojakov Slovenskej republiky“ uverejnené na webovej stránke www.zvazvojakov.sk

    Súčasťou klubu sú sekcie včelárov, záhradkárov, turistov, žien a sekcia česko-moravského spolku. Naši členovia pracujú tiež v kluboch pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín. Členovia nášho klubu sú zároveň členmi ZO č.6  okresnej organizácie JDS (Jednota dôchodcov Slovenska).

    Stránka poskytuje  informácie o pripravovaných a o uskutočnených najdôležitejších  podujatiach Klubu vojenských veteránov a je riadená Rada klubu v zložení : Predseda Ing. Eugen Bitera, podpredseda  Ing. Igor Hyben, podpredseda Ing. Ján Skyba, tajomník Ing. František Mikuš,  a členovia Jan Bydžovský, Ing. Mgr. Jaroslav Balocký,   Janka Tureková, Vojtech Bacskai, Mgr. Oľga Kajabová,  Pripomienky a možné návrhy na doplnenie obsahu posielajte na naš e-mail: vojenvetn@gmail.com, alebo telefonicky na číslo: 032/7430 959

    Naše sídlo sa nachádza v Posádkovom klube OS SR v Trenčíne, Hviezdoslavova ulica číslo 16, 1. poschodie, dvere číslo 215. Priestory Klubu sú otvorené v pondelok až piatok od 09,00 do 11,00 hodín a  členovia Rady klubu podľa svojho zamerania sú  prítomní na riešeniu nasledujúcich oblastí:

 

  • pondelok : finančná problematika a evidencia členov KVV
  • utorok: zájazdy, kultúra, prihlášky k spoločenskému posedenia pri hudbe
  • streda: poradenstvo
  • štvrtok: aktivity žien, členok KVV
  • piatok: spoločenské posedenie členov KVV pri káve

 

    Po dohode s predsedom alebo tajomníkom bude umožnené  využívanie klubovne v  pondelok až štvrtok na individuálne posedeniu s priateľmi, oslavy rôznych jubileí a iných spoločenských udalosti

    Realizácia akcií, ktoré sa snažíme organizovať v prospech našich členov je do značnej miery podmienená aj finančnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Prostriedky získané iba výberom z členských príspevkov, by ale na všetky plánované akcie nepostačovali. Značnou pomocou sú preto príspevky našich sponzorov, ktorým aj týmto spôsobom ďakujeme.